Notices

 • 13/12/2019
  2019-2020 Parent's Notice 19037
 • 12/12/2019
  2019-2020 19148《風紀訓練》
 • 11/12/2019
  2019-2020 19143《培正數學邀請賽》
 • 11/12/2019
  2019-2020 19146《第二十二屈香港青少年數學精英選拔賽》
 • 11/12/2019
  2019-2020 19147《非華語學生補課》
 • 11/12/2019
  2019-2020 19142《培正數學邀請賽》
 • 10/12/2019
  2019-2020 19140《學界女子羽毛球比賽第三組別九龍區-小組賽》
 • 10/12/2019
  2019-2020 19141《學界籃球比賽第三組別九龍二區-小組賽》
 • 10/12/2019
  2019-2020 家長通告19037
 • 10/12/2019
  2019-2020 Parent's Notice 19036
Page:
Top